Oferta

  • wznowienia, podziały i rozgraniczenia nieruchomości
  • sporządzanie map do celów projektowych w postaci klasycznej i numerycznej
  • tyczenie budynków, budowli i obiektów punktowych
  • tyczenie urządzeń infrastruktury technicznej i sieci uzbrojenia terenu
  • inwentaryzacja powykonawcza budynków i przyłączy
  • inwentaryzacja i sporządzanie dokumentacji powykonawczej obiektów budowlanych oraz sieci uzbrojenia terenu
  • geodezyjna obsługa inwestycji
  • pomiary pomieszczeń, ugięć i deformacji budowli
  • pomiary objętości mas ziemnych